Armoede en schuldhulpverlening

De armoede in Castricum ligt onder het landelijk gemiddelde maar er zijn lokaal groepen gezinnen, die het zwaar hebben en die we moeten helpen. Het gaat om mensen die structureel afhankelijk zijn van een uitkering, mensen met een beperking, zzp-ondernemers die het maar net financieel redden, gezinnen met kinderen en  een laag inkomen en mensen met problematische schulden.

Landelijk is sprake van scheefgroei in de inkomensverhoudingen. Gemeentes mogen geen inkomens “beleid” voeren maar wel lokale inkomensondersteuning voor de minima. Inkomensverschillen tussen mensen met of zonder betaald werk zijn jarenlang toegenomen. De Coronacrisis heeft veel ZZP’ers in problemen gebracht. De toeslagenaffaire heeft duidelijk gemaakt hoe financiële regelingen mensen in grote financiële problemen brengen. Ook de uitvoering van de Participatiewet kent zulke problemen. De armoede in Castricum ligt onder het landelijk gemiddelde maar er zijn lokaal groepen gezinnen, die het zwaar hebben en die we moeten helpen. Het gaat om mensen die structureel afhankelijk zijn van een uitkering, mensen met een beperking, zzp-ondernemers die het maar net financieel redden, gezinnen met kinderen en  een laag inkomen en mensen met problematische schulden.

Terugdringen armoede

Onze speerpunten:

 • We willen een ruimhartig minimabeleid, waarbij het voor inwoners mogelijk wordt om deel te nemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten, cultuur en sport.
 • Het nieuwe college formuleert een doelstelling voor het terugdringen van het aantal inwoners in Dat vraagt om meer inzicht in de groepen en effectief beleid en uitvoering in het bereiken van degenen die het nodig hebben. Met name werkende minima kunnen nog veel beter worden bereikt. De PvdA gaat zich actief inzetten om deze mensen te bereiken door het organiseren van inloop/informatie avonden en via de media.
 • In het armoedebeleid is specifieke aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Elk kind moet mee kunnen doen: met sport, cultuur en over goede kleding beschikken. Voor kinderen in armoede is er een fonds dat contributies zo nodig betaalt. Ga versnippering van allerlei regelingen tegen en zorg voor een bundeling van inkomens/participatievoorzieningen in bv een makkelijk vindbaar en bruikbaar kindpakket.
 • Binnen de gemeente worden bestaande regelingen voor bijzondere bijstand gehandhaafd en effectiever ingezet. De sociale wijkteams en andere aan de gemeente gelieerde organisaties geven voorlichting over deze regelingen om het gebruik van beschikbare voorzieningen te vergroten.
 • Er komt extra financiële steun voor mensen die langer dan 3 jaar zijn aangewezen op een minimuminkomen.
 • Gezinnen met kinderen die in betalingsproblemen zijn gekomen worden niet uit hun huis gezet, maar krijgen hulp van de gemeente om dit te voorkomen.
 • De gemeente zorgt ervoor dat informatie over regelingen op een zo laag mogelijk taalniveau beschikbaar worden gesteld.
 • Bij de toepassing van de Participatiewet wordt bij de toepassing van de kostendelersnorm gekeken naar de gezinsomstandigheden. Sancties worden niet automatisch opgelegd maar alleen als aantoonbaar opzettelijk inlichtingen niet of niet voldoende zijn verstrekt.
 • De gemeente geeft actief voorlichting over mogelijkheden voor schuldhulpverlening en is ook laagdrempelig.
 • De gemeente biedt extra bijstand aan inwoners met een inkomen tot 125% van het sociale bijstandsniveau.

Participatiewet

De Participatiewet in Castricum zal op korte termijn worden uitgevoerd door een regionale uitvoeringsorganisatie SORA. Castricum, Heiloo, Uitgeest, Bergen, Langedijk, Heerhugowaard en Almaar maken deel uit van de SORA. De voornaamste doelstelling van de regionalisering van de Participatiewet en de aanverwante uitvoeringstaken (Naast de Participatiewet, de IOAZ, IOAW, Bbz en WSW, inburgering, minimabeleid) van de gezamenlijke colleges is dan ook om zoveel mogelijk mensen naar vermogen te laten deelnemen aan de samenleving en het perspectief op deelname te maximaliseren.

Onze speerpunten:

 • Werk hebben (betaald of onbetaald) is een goede manier om actief te zijn in de samenleving en te worden gewaardeerd. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders gaat afspraken maken met lokale (sociale) ondernemers over het stimuleren van een sterke lokale economie én aanbod van banen voor mensen die minder makkelijk aan de slag kunnen.
 • De gemeente maakt zich sterk, ook in de Werkorganisatie BUCH, voor het creëren van leerwerkplaatsen, beschut werken en stageplaatsen.
 • Bijstandsgerechtigden worden actief geholpen bij het vinden van werk. Dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking, voor jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
 • De gemeente komt het quotum op het gebied van de Banenafspraak na en stimuleert via WNK en sociale ondernemingen beschutwerken.
 • Inwoners wiens fysieke en/of psychische belemmeringen te groot zijn om tot een vorm van arbeid te komen, moet actief dagbesteding aangeboden worden. Iedereen doet mee!