Financieel beleid en gemeentelijke samenwerking

De gemeente kreeg 23 miljoen door verkoop van Eneco aandelen. We willen dit geld bestemmen voor de bouw van sociale woningen en duurzaamheidsmaatregelen.

Enecomiljoenen voor woningbouw en verduurzamingsregeling.

Een jaarlijks sluitende (meer jaren) begroting is voor B & W van de gemeente Castricum geen gemakkelijke opgave. De PvdA betreurt de keuzes die in het kader van de begroting 2021 zijn gemaakt: bezuinigen op het sociaal domein en op subsidie voor cultuur en welzijn en duurzaamheid. Afgesproken besparingen op de BUCH-werkorganisatie werden geschrapt. De samenwerking van de gemeentelijke werkorganisaties van Castricum met Heiloo, Uitgeest en Bergen, heeft niet geleid tot efficiency en kostenreductie, zoals verwacht bij het besluit tot ambtelijke fusie, maar vooralsnog tot grote financiële tegenvallers geleid.

Toch ziet de PvdA Castricum mogelijkheden om haar ambities financieel haalbaar te maken, als het gaat om betaalbare woningbouw, duurzaamheid, klimaatmaatregelen, energieopwekking en natuurbeheer en ambities voor zorg en het sociaal beleid in de gemeente. Dit vergt keuzes vanuit visie en een actieve regierol van het lokale bestuur. De PvdA wil breder kijken naar een gezond financieel beheer. Als het echt nodig is willen we ook naar de lastendruk van de bewoners kijken, zeker als het gaat om beter en duurzamer leefsituatie voor onze burgers.

Onze speerpunten:

  • De gemeente kreeg de beschikking over 23 miljoen door verkoop van Eneco aandelen. We willen dit geld bestemmen voor de bouw van sociale woningen en duurzaamheidsmaatregelen.

Wat betreft de Buch

  • Om de problemen bij de Buch werkorganisatie te verminderen worden jaarlijks taakstellende afspraken met de BUCH gemaakt over wat er bereikt moet worden. Er word niet alleen op geld gestuurd maar ook op te bereiken doelstellingen en maatschappelijke effecten.
  • In de begroting worden naast cijfers ook kwalitatieve doelen opgenomen, die jaarlijks getoetst worden. Afhankelijk van deze toetsing worden de jaarrekening en de begroting aangepast, zodat de doelen bereikt worden.
  • De Buch organisatie mag niet meer kosten dan wat werkorganisaties kosten van in grootte vergelijkbare gemeenten
  • De Rekenkamer doet eens in de 2 jaar onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur met betrekking tot de BUCH.

Wanneer blijkt dat de maatregelen, die inmiddels zijn genomen,  niet het gewenste effect hebben, zal de PvdA een keuze maken om de Buch organisatie te ontvlechten of een doorontwikkeling naar een bestuurlijke fusie tussen de 4 gemeenten. In geval van bestuurlijke fusie zullen de kernen door middel van het oprichten van wijkraden binnengemeentelijke bevoegdheden moeten krijgen voor de besteding van middelen voor kerngebonden voorzieningen.