Jongerenraad

Wij willen jongeren direct mee laten praten over onderwerpen die hen raken door middel van het opzetten van een Jeugd- en Jongerenraad. De raad kan (on)gevraagd advies geven aan de politiek over voor hun relevante onderwerpen.

Jongeren zijn onze toekomst en hen een goede start te geven in onze maatschappij is in ons aller belang. Jongeren hebben recht op een goede adequate scholing, huisvesting en hulp bij het volwassen worden.

Wij willen de jongeren direct mee laten praten over onderwerpen die hen raken en waar zij mee te maken hebben door middel van het opzetten van een Jeugd- en Jongerenraad, die (on)gevraagd advies kan geven aan de politiek over voor hun relevante onderwerpen.

In Castricum wonen in 2021 9.457 jongeren tot 25 jaar en dat is 26% van de totale bevolking. Uit ervaring van de jongerenwerkers (SWC) blijkt dat ongeveer 85% van de jongeren zonder problemen doorstromen naar hun volwassen leven. Derhalve gaat op dit moment de aandacht van de jongerenwerkers naar de opvang en begeleiding van ongeveer 1350 jongeren tot 23 jaar.

Door deze inzet van de jongerenwerkers wordt voorkomen dat ongeveer 50% van deze groep jongeren in een traject van Jeugdzorg terecht komen (7.1% van de totale jeugd in Castricum komt in aanraking met de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering. Bron: CBS).

Het begeleiden en opvangen van onze jongeren en daarmee de preventie tot alle zwaardere vormen van zorg, kan alleen met voldoende inzet van jongerenwerkers, de beschikbaarheid van jongerencentra en JOP’s (jongerenontmoetingsplekken), en de opvang van de 85% van de probleemloze jongeren door de Jeugd- en sportcoach en de talloze vrijwilligers.

Onze speerpunten voor 2022-2026:

  • We willen een Jeugd-en Jongeren Raad. De jongerenraad krijgt een budget ter beschikking om binnen bepaalde voorwaarden initiatieven uit te voeren. Jongeren zijn goed in staat om aan te geven wat hun behoeftes zijn en op welke manier zij het beste geholpen kunnen worden. In een Jeugd- en Jongerenraad kunnen zij op een gestructureerde wijze hun mening geven over zaken die voor hen van belang zijn. We moeten niet over hen maar met hen praten. Bovendien is een dergelijke raad een prima leerschool voor het ontwikkelen van spreekvaardigheid en andere talenten, nodig op weg naar volwassenheid.
  • We willen adequate preventieve begeleiding en opvang van jongeren tot 23 jaar door de inzet van voldoende jongerenwerkers, en de Jeugd- en sport coach en uitbreiding jongerenwerk op VO scholen.
  • We vragen opwaardering van alle jongerencentra (Discovery, Conquista en Storyclub) tot geschikte en veilige locaties voor jongeren tot 23 jaar, buiten de bestaande horecagebieden.
  • Uitbreiding aanbod voor kwetsbare jongeren uit de gemeente met speciaal op hen gericht programma: jongeren met eenzaamheid, jongeren met beperking, jonge mantelzorgers, dak en thuislozen en anderstaligen.
  • Castricum heeft JOP (jongerenontmoetingsplek). Deze JOP’s zijn belangrijk voor het voorkomen van overlast, maar ook kunnen de jongerenwerkers efficiënt en effectief bij een JOP met de jongeren in contact komen. We zijn voorstander van ook een JOP In Limmen en Akersloot.