Klimaat, duurzaamheid en natuur

Castricum kan lokaal aan de slag voor een schone, duurzame en eerlijke koers. We willen dat iedereen mee kan doen met duurzaam beleid – ook mensen met minder geld – en dat iedereen ook profiteert van de opbrengsten.

De opwarming van de aarde, luchtvervuiling, verspilling en verlies van biodiversiteit zijn wereldwijde problemen. Castricum kan lokaal aan de slag voor een schone, duurzame en eerlijke koers. We willen dat iedereen mee kan doen met duurzaam beleid – ook mensen met minder geld – en dat iedereen ook profiteert van de opbrengsten.

We geloven in de kracht van het collectief en van de buurt. We willen wijkgericht werken en ervoor zorgen dat een groot gedeelte van de opbrengsten van de duurzame energieopwekking terecht komt bij de lokale gemeenschap. We geloven dat werken aan meer groen een betere leefsfeer oplevert.

Castricum heeft samen met de andere BUCH-gemeenten een klimaatprogramma vastgesteld,  waarin de ambitie voor een samenhangende aanpak voor klimaatverandering is opgenomen. Dit programma is veelomvattend, maar PvdA Castricum heeft op veel gebieden grotere ambities dan het BUCH-programma. Ook heeft de PvdA een aantal specifieke speerpunten voor Castricum.

Onze speerpunten voor 2022-2026:

Lokaal opwekken schone energie en opbrengst naar omwonenden

 • We willen aardgas voor verwarming zo snel mogelijk vervangen door een energiebron zonder CO2-uitstoot.
 • We willen dat schone energie snel beschikbaar komt voor iedereen. Dat kan onder andere door schone energie zo veel mogelijk binnen onze gemeente op te wekken. De gemeente bevordert dat, bijvoorbeeld door subsidies of leningen op de toepassing van zonnepanelen, groene daken en warmtepompen, voor woningen, kantoren, scholen en bedrijfsgebouwen.
 • De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners, ondernemers en agrariërs om duurzame energie op te wekken.
 • We ondersteunen lokale energiecoöperaties en we willen dat direct omwonenden meeprofiteren van duurzame energieopwekking. Het streven is om minimaal 50% van de duurzame energiebronnen in gemeenschappelijke handen te brengen of om minimaal 50% van de winst van deze duurzame energiebronnen terug te laten vloeien naar de lokale gemeenschap. Voorbeelden van concrete acties:
  • bij aanleg zonneweides moet tenminste 50 % lokaal eigendom zijn.
  • plaatsen van een windmolen niet op voorhand uitsluiten. Zorgvuldige landschappelijke invulling en geen nadelen volksgezondheid zijn voorwaarden.
  • geothermie (aardwarmte) benutten.

Verminderen energieverbruik en verduurzamen woningen en gebouwen

 • Wij nemen qua verduurzaming van woningen een voorbeeld aan de ambitie van Kennemer Wonen. Het zo snel mogelijk isoleren van woningen heeft prioriteit. Hiermee kunnen we het gasverbruik drastisch terugdringen. Iedere dag met minder isolatie is er eentje te laat.
 • Bij nieuw te bouwen woningen stelt de gemeente voorwaarden aan de duurzaamheid en energiebesparing. Nieuwbouw kan zonder gasaansluiting zijn. Alle nieuwbouwwoningen kunnen met herkenbare en hergebruikte grondstoffen worden gebouwd en klimaatneutraal zijn en er kan zo veel mogelijk zongericht verkaveld worden.
 • We willen een verduurzamingsregeling bij de gemeente (met o.a. de ‘Eneco-miljoenen’) waarmee woonasten voor minder draagkrachtige huishoudens betaalbaar blijven. Via de regeling zijn leningen en subsidies beschikbaar voor verduurzaming van woningen tegen gunstige voorwaarden voor huurders en eigenaren met lagere en middeninkomens.
 • Onze ambitie voor een nieuw zwembad nabij Noord-End is om deze CO2-neutraal te laten zijn. De mogelijkheden van aardwarmte worden daarbij onderzocht.
 • De gemeente stimuleert en faciliteert het werk van energieambassadeurs, zoals de lokale energiecoöperatie CALorie.
 • We willen reclames van de fossiele industrie en voor vliegreizen en auto’s op fossiele brandstoffen weren. Ook fossiele sponsoring mag niet meer.

Gemeente geeft zelf het goede voorbeeld

 • Dat doet de gemeente onder andere door:
  • de eigen gebouwen te verduurzamen.
  • zonnepanelen op alle daken van de gemeente te leggen.
  • voor slimme (led)verlichting op maat te kiezen.
  • eigen voertuigen over te schakelen op elektrisch.
  • standaard duurzaam en circulair in te kopen.
 • De BUCH-werkorganisatie wordt een CO2-neutrale ambtelijke dienst. Het op één locatie gevestigd zijn, zal hieraan bijdragen.

Bescherming van natuur

We leven in Castricum in een unieke omgeving qua natuur, met ons bos- en duingebied en weidevogelgebieden Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur). De biodiversiteit en gezondheid van die natuur willen we behouden met hun groen en status.

 • We willen bij ruimtelijke ontwikkelingen de natuurwaarde, maar ook cultuurhistorische en aardkundige waarden (bijvoorbeeld OerIJ) beschermen.
 • De gemeente breidt het aantal en diversiteit van bomen uit. Bomen, die moeten worden gerooid, worden altijd vervangen. Meer bomen in de straat levert een betere sfeer op.
 • We willen dat de gemeente actief blijft samenwerken met particuliere initiatieven om meer bomen te planten en meer te vergroenen.
 • Verblijfsrecreatie op het strand wordt voortgezet onder de voorwaarden van het Kustpact waarbij de afgesproken regels gehandhaafd worden.

Aanpassen leefomgeving aan klimaatverandering (klimaatadaptatie)

 • Nu al hebben we te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte, heftige regenbuien en langdurige droogte. In samenwerking met het waterschap pakken we de gevolgen aan.
 • We willen dat de gemeente het vergroenen van tuinen, schoolpleinen en bedrijventerreinen blijft stimuleren.
 • Ook het afkoppelen van hemelwater en het verwijderen van tegels (o.a. via Operatie Steenbreek) op particulier terrein heeft prioriteit.
 • Ook het aanleggen van sedumdaken wordt gestimuleerd.
 • In nieuwe en bestaande wijken worden meer groenstroken aangelegd en het hemelwater wordt beter opgevangen (o.a. waterberging, infiltratietanks).

Circulaire economie en afvalbeleid

 • We willen in onze gemeente naar een circulaire economie. Dat gebeurt via productie met beperkt energieverbruik en zonder vervuiling en via hergebruik van grondstoffen, die in producten, gebouwen en wegen zijn opgeslagen.
 • In BUCH-verband willen we circulaire centra of ‘ambachtencentra’, bij de milieustraten. Met daarin een demontagehal, bouwkringloop, repaircafé en gereedschapsbibliotheek.
 • Er wordt een Afvalpanel ingezet om bewoners mee te laten denken over praktische ideeën om het afvalinzamelingsysteem te verbeteren.
 • Het nieuwe afvalsysteem wordt jaarlijks geëvalueerd.
 • Qua afval is het streven dat hergebruik van materiaal naar 95% gaat en er een restafval per inwoner overblijft van maximaal 30 kilo per 2025.

Draagvlak creëren voor klimaatbeleid

 • Nog niet iedereen is overtuigd van de noodzaak van klimaatbeleid. Het is daarom belangrijk draagvlak te creëren. De maatschappij kan een kantelpunt bereiken als de overheid klimaatmaatregelen invoert, die elkaar aanvullen en versterken en op die manier een sneeuwbal-effect creëren. Wij zetten daarom in op simpele en goedkope maatregelen die leiden tot een kanteling in het denken over fossiele brandstoffen en helpen bij de energietransitie. Voorbeelden daarvan in ons programma zijn:
  • decentralisering van energie (via energiecoöperaties en wijkinitiatieven).
  • verbieden van fossiele reclames en sponsoring.
  • klimaateducatie, ook voor volwassenen, via energieambassadeurs.