Onderwijs

Verduurzamen schoolgebouwen en ontwikkelen Integrale Kind Centra (IKC)

Het gemeentebestuur heeft een beperkte wettelijke taak op het terrein van het onderwijs: zij is verantwoordelijk voor adequate huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs en de afstemming van  jeugdzorg met onderwijs. Daarnaast is er een lokaal onderwijsbeleid mogelijk en wenselijk, maar geen verplichting.

Onze speerpunten:

  • Er ligt binnen twee jaar een plan, dat samen met de betrokken schoolbesturen wordt opgesteld, om de verduurzaming van de schoolgebouwen (nul op de meter) te realiseren. In het plan zijn ook financiële afspraken tussen gemeente en schoolbesturen opgenomen. NB: Voor de huisvesting van het Clusius College is de gemeente niet verantwoordelijk.
  • De ontwikkeling van Integrale Kind Centra wordt toegejuicht. Kinderopvang wordt door de rijksoverheid als een verantwoordelijkheid van de markt gezien. Bij het realiseren van IKC’s zal de kinderopvang dus ook marktconform dienen bij te dragen aan de investeringen op het terrein van huisvesting.
  • Voor de huisvesting van het Supreme College zal geen nieuwe huisvesting gerealiseerd worden, zolang er binnen het Jac P Thijsse en het Bonhoefer College voldoende vierkante meters beschikbaar zijn.
  • Om alle leerlingen in het basisonderwijs voldoende in aanraking te laten komen met sport en cultuur wordt de gemeentelijke financiering van de zogenaamde combinatiefunctie gecontinueerd.
  • Er wordt de gemeente zorg gedragen voor een goede verbinding tussen Jeugdzorg en onderwijs. In de lokale inclusieagenda wordt de inclusie van kinderen met een beperking in het onderwijs verder uitgewerkt.