Verkeer, duurzame en veilige mobiliteit

Lagere snelheid in woonwijken: ruim baan voor fietsers en wandelaars

We willen een gemeente waar iedereen zich veilig voelt en vrij kan bewegen voor sport, school, vrije tijd en werk. Voor het klimaat, milieu en woonplezier is duurzaam vervoer de beste oplossing. We vergroten daarmee de leefbaarheid en we verbeteren de luchtkwaliteit in onze gemeente.  Dat betekent alle ruimte voor wandelen, fietsen en openbaar vervoer en logische routes voor autoverkeer. Met het oog op de veiligheid van wandelaars en fietsers willen we de snelheid van het autoverkeer in de bebouwde kom afremmen. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte zijn de fietser en de wandelaar leidend, niet de automobilist. Rondom scholen moet het bijvoorbeeld autoluw zijn.

Onze speerpunten:

 • In woonwijken en bewoonde landwegen gaat de maximale snelheid naar 30 kilometer. Dit geldt niet voor doorgaande wegen zoals bijvoorbeeld Kleibroek, Oranjelaan en Cieweg). Straten worden zonodig aangewezen tot woonerven waar de snelheid maximaal 15 km kan zijn.
 • In wijken waar veel woningen bij zijn gebouwd (zoals rond de Westerweg en Kapelweg in Limmen, bij oversteekplaats Laamens in Akersloot en bij het Pontje) wordt , altijd in nauw overleg met omwonenden, een verkeersplan gemaakt waarbij fiets en wandelverkeer voorrang krijgt op autoverkeer.
 • Het aantal elektrische laadpalen wordt pro-actief uitgebreid en de mogelijkheid voor laadpleinen (bv. De Brink, Geesterduin) moet worden onderzocht.
 • Doordeweeks, maar ook in het weekend en in de avonduren is er voldoende openbaar vervoer van en naar het NS-station, naar scholen, winkelcentra en andere openbare voorzieningen zoals ziekenhuizen en gezondheidscentra.
 • Castricum blijft met minimaal 4 IC’s goed aangesloten op het landelijk spoornet. Met betrekking tot het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (vanaf 2028), zet de PvdA op termijn in op een model waarbij er tussen Alkmaar en Amsterdam 8 IC’s gaan rijden waarvan 4 naar Amsterdam CS en 4 naar Schiphol en verder.
 • De PvdA vindt dat er voldoende parkeerplaatsen bij het nieuwe zwembad in Noord-End moeten komen om het parkeren van auto’s in de woonwijken er om heen tegen te gaan.
 • De verkeersveiligheid van de N203 dient te worden verbeterd. Onder meer door het aanbrengen van vangrails tussen weg en fietspad. Een voorstel voor een rotonde mét afslag naar het nieuwe zwembad zal worden beoordeeld op verkeersveiligheid voor fietsers en de mate van aanzuigende werking van auto’s van buiten Castricum.
 • Aansluiting van Heiloo op de A9 mag niet leiden tot drukker verkeer op de Rijksweg in Limmen. De gemeente neemt zo nodig maatregelen om toenemend verkeersdruk tegen te gaan.
 • Het parkeren van auto’s en fietsen aan het strand wordt verbeterd. Voor het parkeren van auto’s wordt een zodanig tariefsysteem gehanteerd dat er wordt betaald naar gebruik.
 • De toegankelijkheid van publieke voorzieningen voor mensen met een beperking wordt verbeterd. Of je nou in een rolstoel of scootmobiel zit, een rollator gebruikt, slechtziend bent of minder goed hoort.
 • Er is sprake van een goede aansluiting van bestaande lange afstands fiets- en wandelroutes in het kader van toerisme, recreatie en woon- /werkverkeer
 • In samenwerking met regiogemeenten wordt een actief beleid gevoerd om vlieghinder boven de gemeente terug te dringen. De Polderbaan wordt te vaak gebruikt en leidt tot enorme geluidshinder in onze woonkernen.

De situatie rondom het treinstation Castricum

Door de invoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zijn kleinschalige infrastructurele maatregelen bij de Beverwijkerstraatweg onvoldoende om de verkeersveiligheid van de spoorwegovergang op een acceptabel niveau te krijgen. De PvdA beoordeelt voorstellen tot verbetering van de verkeersveiligheid op de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg in combinatie met voorstellen ter verbetering van de verkeerscirculatie in Castricum. Doelen daarbij zijn: verbetering van de positie van voetganger en fietser, versterking van het openbaar vervoer en terugdringing van het (doorgaande) autoverkeer.

. wat betreft de situatie rondom het station: Het voorstel van de Fietsersbond (FB) ter verbetering van de verkeerscirculatie wordt door de PvdA gesteund. Mocht het alternatief van de Fietsersbond onvoldoende zijn om de verkeersveiligheid van de overweg  te verbeteren, dan verwacht de PvdA van het College dat het er alles aan doet om aanvullend tot een aanvaardbaar aanvullend pakket te komen waarmee Castricum er (netto) op vooruit gaat.

 

Welke oplossing het nieuwe College uiteindelijk aan de Raad ook voorlegt, deze moet kunnen rekenen op voldoende maatschappelijk draagvlak, een acceptabele balans tussen de voor- en nadelen voor mens en natuur (milieu) en leiden tot versterking van het dorpscentrum en de positie van Castricum als gemeente.

De PvdA zal haar oordeel over de beste oplossing voor Castricum pas bepalen op basis van het door het College aan de Raad voor te leggen onderzoek naar de vier alternatieven waartoe de Raad heeft besloten.

We beseffen dat elk alternatief voor- en nadelen heeft en dat elk alternatief (fervente) tegenstanders kent. De PvdA zal haar uiteindelijk oordeel baseren op het publiek belang en toetsen aan de hierboven gestelde doelen en randvoorwaarden.