Vitale verenigingen, meer kunst en sport

Sport, bewegen, cultuur en kunst en het verenigingsleven houdt mensen fysiek en mentaal gezond en vormt een betrokken lokale samenleving. Sport, cultuur en kunst zijn een publiek belang dat de gemeente moet helpen organiseren.

De gemeente Castricum heeft een actief verenigingsleven. Veel inwoners sporten en bewegen en genieten van kunst en cultuur en zijn zelf actief in het organiseren van allerlei activiteiten op dit terrein. We willen dit koesteren. Sport, bewegen, cultuur en kunst en het verenigingsleven zijn  van het grootste belang om onze bevolking fysiek en mentaal gezond te houden en een betrokken lokale samenleving te vormen. We vinden sport, cultuur en kunst een publiek belang dat de gemeente moet helpen organiseren.

De corona crisis heeft geleid tot teruglopende inkomsten en oplopende kosten voor verenigingen en individuele kunstenaars. Accommodaties zijn (bijvoorbeeld voor binnensporten) duur. De cultuursector heeft zwaar te lijden gehad onder de Corona crisis. We vinden dat de gemeente actief moet zoeken naar manieren om de sport, cultuur en kunstsector zo nodig te ondersteunen.

Onze speerpunten:

 • We willen dat de gemeente actief onderzoekt hoe vitaal de verenigingen zijn, ook na de klap van de Corona crisis. Buurtsportwerkers kunnen helpen om hun activiteiten beter te organiseren. Het verenigingsleven verdient een passend, algemeen ondersteunend subsidiebeleid.
 • Verenigingen moeten in aanmerking komen voor subsidies of leningen om hun gebouwen te verduurzamen.
 • Openbare sportvoorzieningen worden gestimuleerd. (beweegroutes voor ouderen, trim- fitnesstoestellen in parken).
 • We vinden dat ieder kind een zwemdiploma moet kunnen halen. Daarom organiseren we schoolzwemmen voor alle leerlingen en stimuleren we meer bewegingsonderwijs.
 • We zijn voor structureel budget voor functie buurtsportcoaches ( zij zijn de “verbinders” in het sociale domein m.b.t. bewegen en sport).
 • We willen in elke kern sport voorzieningen en sportaccommodaties.
 • We willen dat de combinatieregeling waarmee deelname van alle leerlingen in het basisonderwijs aan sport en cultuur wordt gestimuleerd, wordt gehandhaafd.
 • Kunst, cultuur en cultuurhistorie zijn in het huidige politieke klimaat een ondergeschoven kindje, maar niet voor de PvdA. De historische verenigingen en de amateurkunstbeoefening (toneel-, zang-,en muziekverengingen en ook schilder- en tekenclubs) moeten ten minste in stand worden gehouden en daar kan de cultuurcoach voor worden ingezet.
 • Het openhouden van de bibliotheken is van groot belang. Bibliotheken zijn laagdrempelige ontmoetings- en leerplaatsen. In bibliotheken wordt een bijdrage geleverd aan analfabetisme en laaggeletterdheid. Er zijn allerlei vormen van informatie te vinden en de bibliotheken hebben een open wifi verbinding. Zij hebben veel samenwerkingspartners en bieden zij ondersteuning aan bv. scholen met betrekking tot  het digitaal werken
 • We blijven ons hard maken voor nieuwbouw van zwembad De Witte Brug in combinatie met een sporthal, omdat dit duurzamer, efficiënter en goedkoper is. Tevens komen er dan woningbouwlocaties vrij.
 • Castricum kent een divers aantal cultuurmogelijkheden: Huis van Hilde, Toonbeeld, Perspectief, Geesterhage, Hortus Bulborum, Cultureel Centrum ’t Kruispunt, Cultureel Centrum Vredeburg, Corso theater, vele amateurkunstbeoefening (toneel-zang- en muziekverenigingen, schilder- en tekenclubs).
 • We stimuleren cultuur participatie jongeren (actief en passief) en voorkomen financiële toegangsdrempels; alle kinderen en jongeren moeten mee kunnen doen aan cultuureducatie; we maken dit toegankelijk en betaalbaar door de samenwerking tussen culturele instellingen en het onderwijs aan te wakkeren.
 • Cultureel erfgoed beschermen en behouden wij. Het positioneren van de gemeente Castricum vanuit cultuurhistorische optiek (Oerij, gemaal, etc) door extra aandacht en financiële ruimte.
 • We stimuleren samenwerking van verenigingen op het terrein van cultuur om de slagkracht te vergroten en willen verbinding van cultuurevenementen in zomermaanden met plaatselijke instellingen en meer kunst op straat.