Zorg en welzijn

De gemeente moet goed sociaal beleid voeren voor haar inwoners. Het doel van de WMO, Participatiewet en jeugdzorg is om burgers zo te ondersteunen, dat ze een waardig leven hebben in eigen huis, kansen krijgen zich te ontwikkelen en deel kunnen nemen aan onze samenleving.

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren en betalen van een breed zorgterrein en welzijn van inwoners: jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (WMO), participatie van werkzoekenden met en zonder beperking en armoedebeleid inclusief schuldhulpverlening. Alles bij elkaar het sociale domein. Het rijk stelt wettelijke  grenzen aan beleidsvrijheid van gemeenten. Gemeenten moeten grotendeels simpelweg uitvoeren wat het rijk ze opdraagt. Tegelijk krijgen gemeenten, ook Castricum, weinig geld, om hun werk op dit terrein goed te doen.

De PvdA vindt dat de gemeente niettemin mogelijkheden heeft om goed sociaal beleid te voeren voor haar inwoners. Het doel van de WMO, Participatiewet en jeugdzorg is om alle burgers zo te ondersteunen, dat ze een waardig leven hebben in eigen huis , kansen krijgen zich te ontwikkelen en deel kunnen nemen aan onze samenleving. De meeste mensen doen dat prima zelf door naar school te gaan, door te werken en mee te doen aan activiteiten (of ze te organiseren) in onze gemeente. In specifieke omstandigheden lukt het burgers niet dat te doen zonder specifieke zorg en ondersteuning.

Daarom is goed sociaal beleid nodig bestaande uit voldoende zorg en ondersteuning voor ouderen, hulp in gezinnen met problemen, ondersteuning voor kinderen en volwassenen met een beperking, voldoende mogelijkheden om werkzoekenden te helpen, armoede te verlichten via uitkeringen en effectieve schuldhulpverlening en de lokale samenleving toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

 WMO en Jeugdzorg

Het doel van de WMO is om elke inwoner zo lang als mogelijk en verantwoord thuis te laten wonen en deel te laten nemen aan de maatschappij. In het welvarende Castricum, met een gemiddelde wat oudere bevolking is het aantal aanvragen van zorg en daarbij behorende uitgaven hoger dan het landelijk gemiddelde.

De gemeenteraad heeft een keuze hoeveel financiële middelen (buiten de Rijksbijdrage om) beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van de WMO. Het is voor de PvdA niet bespreekbaar dat er bezuinigd wordt op de noodzakelijke voorzieningen alleen om binnen het tekortschietende WMO budget te blijven.

Onze speerpunten :

  • We willen een stop op halfjaarlijkse onderzoeken bij mensen die structureel hulpbehoevend zijn. Mensen die een beroep doen op de WMO of Jeugdzorg zijn kwetsbaar. De gemeente moet niet wantrouwen uitstralen door standaard elk half jaar de zorgbehoefte vast te stellen.
  • We willen meer rekening houden met de financiële draagkracht van welvarende inwoners bij het toekennen van WMO-zorg.
  • Mensen behoren niet een maximaal aantal uren zorg toegekend te krijgen, maar de noodzakelijke zorg. Zorg voor echt maatwerk.
  • PvdA ondersteunt kansrijke initiatieven ter verbetering van de mantelzorg, respijtzorg en realisering van een hospice.
  • We willen een lokale inclusie-agenda waarbij de gemeente de voorwaarden schept om alle inwoners met lichamelijke of geestelijke beperking, met sociale of financiële achterstand, met weinig eigen regie mogelijkheden, in staat te stellen mee te doen met onze lokale samenleving.
  • De WMO hulp en de begeleiding worden wijkgericht georganiseerd. Elke wijk krijgt een professionele onafhankelijke bemiddelaar, die problemen bij de uitvoering of verkrijging van WMO hulp, helpt voorkomen en oplossen. En die helpt bij de organisatie van het eigen oplossende vermogen van de burger om de eigen regie te houden.
  • De inkoop van sociale voorzieningen/zorg moet niet financieel, maar kwaliteit gedreven zijn. Bij de aanbesteding moet kwaliteit, de levering, continuïteit en de cliëntgerichtheid de belangrijkste criteria van gunning worden, waarbij hoort dat de kwaliteit ook vooraf getoetst wordt (geen zorgcowboys in Castricum). Er zal regelmatig geëvalueerd moeten worden om bij onvolkomenheden te kunnen schakelen. Deze regelmatige evaluatie met de bijbehorende verbeteringen zal in het contract dienen te worden opgenomen.
  • De gemeentelijke WMO uitvoering dient effectief en efficiënt georganiseerd te worden. De gemeentelijke uitvoerders en de zorguitvoerende partijen moeten goed geschoold en met voldoende mensen hun werk kunnen doen. Snelheid en de zorgvuldigheid bij het nemen van besluiten is een belangrijk aandachtspunt. Hierbij is regionale samenwerking noodzakelijk, maar dit mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit en kwantiteit van de lokale zorg.
  • Korting op de tarieven van organisaties die binnen de gemeente aanvullende zorg leveren is niet aan de orde. Er mag wel in overleg een resultaatverplichting opgelegd worden.